Hudobný odbor

Prehľad

V nižších ročníkoch formou hry sa dieťa naučí základné hudobné, pohybové a rytmické zručnosti. Potom nasleduje hra na zvolenom nástroji. Hlavný predmet – hra na nástroji – je doplnený predmetmi ako komorná hra, hra v súbore, alebo v orchestri, štvorručná hra, hra z listu, improvizácia, klavírny sprievod, zborový spev a hudobná náuka.
Štúdium končí absolventskou skúškou. Individuálny plán žiaka sa môže prispôsobiť žánrovej orientácii a príprave pre štúdium umeleckého zamerania.

Prípravné
štúdium

Je určené deťom v predškolskom a mladšom školskom veku (3-7 ročných). Formou hry sa dieťa učí základným hudobným, pohybovým a rytmickým zručnostiam.

I.stupeň
štúdia

Hlavný predmet – hra na nástroji, alebo spev dopĺňajú predmety – komorná hra, hra v súbore, alebo v orchestri, štvorručná hra, hra z listu, improvizácia, klavírny sprievod, zborový spev, hudobná náuka.

II.stupeň
štúdia

Nadväzuje na I. stupeň. Štúdium končí absolventskou skúškou. Individuálny plán žiaka sa môže prispôsobiť žánrovej orientácii a príprave pre štúdium umeleckého zamerania.