Literárno-dramatický odbor

Literárno dramatický je odbor, ktorý sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, najmä dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy a je nepostrádateľnou činnosťou žiakov. Deti začínajú prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú ďalšie predmety - slovesnosť a prednes, pričom sa venuje primeraná pozornosť aj pohybovej výchove.

I. stupeň
základného štúdia

Deti začínajú prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú ďalšie predmety - slovesnosť a prednes, pričom sa venuje primeraná pozornosť aj pohybovej výchove. Pre najmenšie detí ponúkame praktické skúsenosti v oblastiach, ako sú dramatická tvorba, dramatická slovesnosť, pohyb, prednes, hlasová príprava a práca v súbore.

II. stupeň
základného štúdia

Vo vyšších ročníkoch preberieme aj základy dramatickej tvorby, štúdium rolí a umelecký prednes, ako aj prácu v súbore, hlasovú prípravu a prednes.